Uncategorized

Mūsdienās elektrificēts transportlīdzekļu tirgus pastāvīgi attīstās. Pasaules pieprasījums pēc elektriskajām sistēmām ir salīdzinoši stabils, par to liecina pēdējo gadu tirgus tendences attiecībā uz pārvietošanās transportlīdzekļu izmaiņām. Līdzīga situācija tiek novērota arī globālā mikromobilitātes plašpatēriņa transporta tirgū, kura vērtība ir novērtējama virs 2,5 miljardiem EUR (dati uz 2019. gadu). Tirgus tendences norāda uz strauju tirgus pieaugumu – tās prognozētais pieaugums tiek paredzēts no 17,0% līdz pat 19,9% EUR ikgadēji apjomā līdz 2024. gadam (avots: Statista, Passport, Marketline, P&S Intelligence). Savukārt sporta elektrisko kartingu tirgus sektora padziļināts apskats norāda uz mikromobilitātes selektīvā tirgus pieaugumu salīdzinājumā ar kopējo mikromobilitātes tirgu. Sporta elektrisko kartingu tirgus izaugsmi galvenokārt virza augoša nepieciešamība pēc arvien efektīvākiem tehniskajiem risinājumiem, kas atbilst RTA bezpakāpju pārvada izmantošanas iespējām.

Projekta komandas komercializācijas stratēģija paredz zinātnes jomas prioritātes, tehnoloģijas pārnese kontekstā, sasniegšanu, kur efektīvi koordinētas un integrētas zināšanu un tehnoloģiju pārneses sistēma un starpnozaru sadarbība sekmēs zināšanu, ideju, prasmju, kompetenču, pieredzes un datu apmaiņu, savstarpēju mācīšanos un inovācijas kapacitātes attīstību kā arī veicinās jaunu zināšanu-ietilpīgu tehnoloģiju izgudrošanu un inovatīvu, starptautiskajos tirgos konkurētspējīgu produktu un pakalpojumu ar augstāku pievienoto vērtību radīšanu, kas savukārt stimulēs mērķtiecīgu tehnoloģisko attīstību un ieviešanu industriālajos, sabiedriskajos un publiskās pārvaldes procesos, izmantojot augstskolas dibinātu Spin-off jaunuzņēmuma pasākumu kopu (“Spin-off” ir uzņēmums, kuru kopā dibina pētnieks un augstskola).

RTA īstenošanas komandas mērķis ir komercializēt inovatīvu bezpakāpju pārvada ierīci elektriskās mikromobilitātes tirgus nišā – elektriskie kartingi. Galvenās darbības projekta ietvaros tiks virzītas uz rūpniecisko pētījumu veikšanu, eksperimentālām izstrādnēm, dalībai starptautiskās izstādēs un konferencēs, individuālām vizītēm, kā arī citiem pasākumiem ar mērķi atrast un uzrunāt potenciālos klientus. Tāpat projektā iegūtais finansējums tiks izmantots rūpniecisko īpašumtiesību nostiprināšanai — izgudrojuma patentu pieteikumu sagatavošanai, reģistrācijai un uzturēšanai, komercializācijas piedāvājuma sagatavošanai un ekspertu piesaistei licences līgumu un citu intelektuālā īpašuma nodošanas līgumu sagatavošanai. Veiksmīgas komercializācijas rezultātā projekta komanda mērogos tehnoloģiju uz tādiem transportlīdzekļiem kā, piemēram, elektriskās mikro-mašīnas.

Sekojiet līdzi jaunumiem un uz tikšanos!

Projekta komanda 

Projekts “Bezpakāpju pārvads mikromobilitātes transportlīdzekļiem”, projekta identifikācijas numurs KC-PI-2020/62. Līgums Nr. KC-L-2017/20 starp Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmiju un Latvijas Investīciju un attīstībasaģentūru par dalību tehnoloģiju pārneses pasākumā noslēgts Ministru kabineta 2016. gada 25. oktobranoteikumu Nr. 692 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa"Palielināt privātā sektora investīcijas P&A" 1.2.1.2. pasākuma "Atbalsts tehnoloģiju pārneses sistēmaspilnveidošanai" īstenošanas noteikumi" 17.1.6. punktā minētā fonda ietvaros.