Uncategorized

Šī gada 30. martā projekta iesniegums “Bezpakāpju pārvads mikromobilitātes transportlīdzekļiem” (KC-PI-2020/62) tika apstiprināts 2. posmam LIAA programmas “Atbalsts pētniecības rezultātu komercializācijai” ietvaros.

Sešu mēnešu laikā RTA projekta komanda kopā ar piesaistītajiem speciālistiem izstrādāja un š.g. 30. septembrī iesniedza LIAA uz novērtēšanu tehniski ekonomisko priekšizpēti, komercializācijas stratēģiju un komercializācijas pasākumu plānu, kas bija šī projekta posma galvenās aktivitātes. Strādājot pie nozares viedokļu apzināšanas, tika iegūtas divas nodomu vēstules no tādiem uzņēmumiem kā SIA “Fiqsy” un SIA “Blue Shock Race”, kas attiecīgi ir elektrisko mikromobilitātes transportlīdzekļu koplietošanas un ar elektrisko sporta, bērnu un atpūtas kartingu ražotāji un pakalpojumu sniedzēji. Kā arī interviju laikā interesi par projektu izrādīja vairāki elektriskās mobilitātes uzņēmumi no ārzemēm. Šobrīd tehniski ekonomiskā priekšizpēte, komercializācijas stratēģija un komercializācijas pasākumu plāns jau ir iesniegti LIAA un tiek novērtēti. Atkarībā no novērtējuma rezultāta, līdz šī gada beigām tiks izlemts par turpmāko projekta īstenošanu.

Projekta inženieris

Antons Pacejs

Līgums Nr.KC-L-201/20 starp Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmiju un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par dalību tehnoloģiju pārneses pasākumā noslēgts Ministru kabineta 2016.gada 25.oktobra noteikumu Nr.692 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privātā sektora investīcijas P&A” 1.2.1.2. pasākuma “Atbalsts tehnoloģiju pārneses sistēmas pilnveidošanai” īstenošanas noteikumi” 17.1.6. punktā minētā fonda ietvaros.