Uncategorized

Programma izveidota sadarbībā ar Mitveidas augstskolu Vācijā (Hochschule Mittweida). Studentiem ir iespēja praktizēt un apgūt jaunas tehnoloģijas, kas vērstas uz dažādu materiālu lāzergriešanu, gravēšanu, marķēšanu, metināšanu, vienā vārdā to var nosaukt par makroapstrādi. Lāzertehnoloģijas tiek pielietotas praktiski visās dzīves sfērās – komunikācijas, medicīna, vides aizsardzība u.c. Studentiem tiek piedāvāta iespēja divus semestrus studēt arī Vācijā un iegūt abu augstskolu diplomus.

Studiju finansējums – valsts budžeta līdzekļi vai pašfinansējums. Studijas ir iespējams apvienot ar darbu, jo nodarbības notiek piektdien vakarā, sestdien un svētdien.

Studiju programmas absolventu nodarbinātības perspektīvas

Akadēmiskā maģistra studiju programma „Lāzertehnoloģijas” paredzēta augsti kvalificētu inženierzinātņu speciālistu sagatavošanai Latgales reģionā, Latvijas un Eiropas Savienības tautsaimniecības vajadzībām. Galvenās problēmas, kuras iezīmējas nākotnē, skar galvenokārt inženierzinātņu jomu speciālistus. Darba devēji uzsver, ka īpaši kritiska ir situācija ar augstākās kvalifikācijas speciālistu pieejamību. Respondenti ir norādījuši, ka atsevišķās jomās jau šobrīd ir vērojams augsti kvalificētu darbinieku trūkums. Jomas, kuras ir sevišķi svarīgas – inženierzinātnes.

Akadēmiskajā maģistra studiju programmā „Lāzertehnoloģijas” var pieteikties personas, kuras:

 • ir ieguvušas akadēmisko vai profesionālo bakalaura grādu  (studiju ilgums vismaz 3 gadi (120KP))  mehānikas, metālapstrādes, siltumenerģētikas, siltumtehnikas un mašīnzinību studiju virzienā;
 • ir ieguvušas profesionālo augstāko izglītību mehānikas, metālapstrādes, siltumenerģētikas, siltumtehnikas un mašīnzinību studiju virzienā, kas dod tiesības turpināt studijas maģistratūrā;
 • ir ieguvušas augstāko izglītību, kas iegūta līdz 1995. gadam mehānikas, metālapstrādes, siltumenerģētikas, siltumtehnikas un mašīnzinību studiju virzienā;
 • otrā līmeņa profesionālā (vai tai pielīdzināma) augstākā izglītība inženierzinātnē, fizikā, ķīmijā, bioloģijā, vides zinātnē, datorzinātnē, informācijas tehnoloģijā.

Vispārīgie uzņemšanas noteikumi:

uznemsana RTA 2020

 

 

Studiju rezultāti:

studiju programmas absolvents izprot lāzertehnoloģijas un lāzertehnoloģiju elementu būtību, to savstarpējo mijiedarbību un spēj:

 • analizēt un vērtēt lāzertehnoloģijas un procesus no inženiertehniskā, ekonomiskā, vides un sociālā viedokļa;
 • veikt pētījumus lāzertehnoloģiju jomā, analizēt rezultātus un sagatavot priekšlikumus tālākai lāzertehnoloģiju pilnveidošanai un attīstībai;
 • strādāt ar lāzeriekārtām un lietot lāzertehnoloģijas;
 • radīt intelektuālās un materiālās vērtības inženierzinātnē  lāzertehnoloģiju jomā, kā arī izstrādāt un ieviest ražošanā jaunas ierīces;
 • izstrādāt un ieviest ražošanā tehnoloģiski efektīvākus un  ekonomiski izdevīgākus risinājumus;
 • patstāvīgi virzīt savu kompetenču pilnveidi un specializāciju, uzņemties atbildību par darba rezultātiem un to analīzi, veikt uzņēmējdarbību, inovācijas lāzertehnoloģiju nozarē, veikt darbu, pētniecību vai tālāku mācīšanos.

 

Absolventu iespējas

 • strādāt mašīnbūves, metālapstrādes un citos ražošanas uzņēmumos, kā arī zinātniskajās un pētniecības iestādēs;
 • turpināt izglītību doktora studiju programmās.

 

Dokumentus studijām var iesniegt, ierodoties klātienē:

Vēsturiskajā ēkā – Atbrīvošanas alejā 115, Rēzeknē, 121. telpā;

tālr. 26462152, 26695553, 29555343

 

vai elektroniski reģistrējoties RTA uzņemšanas sistēmā:

Papildus informācija:

Programmas direktors Dr.phys. Pāvels Narica: +37129273276