Uncategorized

Pasaules pandēmijas apstākļos Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā darbs pie projektiem turpinās.  Šī gada 30. martā projekta iesniegums “Bezpakāpju pārvads mikromobilitātes transportlīdzekļiem” (KC-PI-2020/62) tika apstiprināts 2. posmam LIAA programmas “Atbalsts pētniecības rezultātu komercializācijai” ietvaros.

RTA projekta komanda kopā ar piesaistītajiem speciālistiem izstrādās un septembra beigās iesniegs tehniski ekonomisko priekšizpēti, komercializācijas stratēģiju un komercializācijas pasākumu plānu, kas ir šī projekta galvenās darbības. Jāpiebilst, ka šiem dokumentiem jāiekļauj tehnoloģijas apraksts, kurā tiek atainoti secīgi soļi tehnoloģijas attīstīšanai no koncepcijas līdz ieviešanai tirgū kā arī jāsatur projekta potenciāla novērtējums un analīze ar mērķi atvieglot lēmuma pieņemšanas procesu. Objektīvi un racionāli apzinot projekta priekšrocības, trūkumus, iespējas un draudus, kā arī nosakot tā īstenošanai vajadzīgos resursus un vispārīgi – tā izdošanās izredzes. Iesniegtie materiāli tiks novērtēti atbilstoši LIAA programmas normatīvajiem aktiem un tiks pieņemts lēmums par projekta turpmāko īstenošanu.

Kopējās paredzamās izmaksas – 24 894 EUR (90% ERAF un 10% RTA atbalsts) un projekta ilgums 01.04.2020. – 30.09.2020.

Projekta mērķis ir komercializēt RTA izstrādāto bezpakāpju pārvadu. Šīs ierīces uzstādīšana, piemēram, uz mikromobilitātes transportlīdzekļiem ļaus efektīvāk izmantot pieejamos elektroenerģijas resursus, līdz ar to palielināsies nobraukuma rezerve.

Plānotie projekta rezultāti – Atbalsta finansējuma piešķiršana komercializācijas pasākumu īstenošanai.

Projekta inženieris

Antons Pacejs

Līgums Nr.KC-L-201/20 starp Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmiju un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par dalību tehnoloģiju pārneses pasākumā noslēgts Ministru kabineta 2016.gada 25.oktobra noteikumu Nr.692 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privātā sektora investīcijas P&A” 1.2.1.2. pasākuma “Atbalsts tehnoloģiju pārneses sistēmas pilnveidošanai” īstenošanas noteikumi” 17.1.6. punktā minētā fonda ietvaros.