Uncategorized

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija (RTA) gandrīz desmit mēnešu garumā ieviesa projektu Inženieru fakultātes studiju programmu modernizācijā. Studiju programmu modernizācija notika ar Eiropas Savienības fondu atbalstu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt modernizēto STEM, tajā skaitā medicīnas un radošās industrijas, studiju programmu skaitu” projekta “Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas lāzertehnoloģiju, mehatronikas un mašīnbūves studiju programmu modernizācija” ietvaros, vienošanās par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu Nr. 8.1.1.0/17/I/011. Projekta sadarbības iestāde ir Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CEFLA). Projekta plānotās izmaksas ir 964917,00 EUR, no kuriem 85% ir ERAF finansējums, 15% ir valsts budžeta finansējums. Projekta īstenošana no 16.03.2018. līdz 31.12.2018.

Visi projekta rezultatīvie rādītāji ir sasniegti. Ir veikta divu jaunu studiju programmu – akadēmiskā maģistra studiju programma “Lāzertehnoloģijas”, 1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas “Mašīnbūve”, kā arī 2.līmeņa profesionālās augstākas izglītības bakalaura studiju programmas “Mehatronika” modernizācija. Projekta ietvaros tika iegādātas jaunas iekārtas un aprīkojums (3D lāzerskenējošais mikroskops, magnetrona uzputināšanas sistēma, lāzeriekārtas griešanai, metināšanai, gravēšanai u.c.), materiāli, instrumenti lāzertehnoloģiju jomā, iegādāta jaudīga datortehnika, ieviesti informācijas un komunikācijas tehnoloģiju risinājumi studiju procesā (iegādāts webkonferenču aprīkojums, sinhronās tulkošanas sistēmas), uzbūvēta Fizikālo procesu un lāzrtehnoloģiju centra ēka, nodrošināta projekta vadība un publicitāte. Jaunās iekārtas jau ar 2019. gadu izmantos 180 gan Latvijas, gan ārvalstu Inženieru fakultātes studenti, kas jau studē modernizētajās studiju programmās

Projektā iegūtais ir pamats tālākai attīstībai, tai skaitā jaunu studiju un pētniecības virzienu attīstībai, un sadarbības stiprināšanai ar partneriem lāzertehnoloģiju jomā gan Latvijā, gan ārvalstīs. Tas dod iespēju paaugstināt studiju procesa kvalitāti, sasniegt ekselenci pētniecībā un inovācijās tieši STEM jomā.

Ērika Teirumnieka,

Projekta vadītāja

.

.

.

Māra Justa foto