Uncategorized

Studentiem ir iespēja:

 • apmeklēt vadošo lāzertehnoloģijas speciālistu – profesoru un lāzertehnikas ražotājfirmu pārstāvju – lekcijas;
 • praktizēt un apgūt jaunas tehnoloģijas, kas vērstas uz dažādu materiālu lāzerapstrādi: makroapstrādi un mikroapstrādi, kā arī lāzersistēmu izmantošanu dažādās tautsaimniecības nozarēs, piemēram, metālapstrādē, komunikācijās, medicīnā, vides aizsardzībā u.c.;
 • uzzināt par lāzersistēmu uzbūvi, lāzeru fiziku un iegūt praktiskas iemaņas darbā ar dažādiem lāzeriem;
 • studēt Latvijā un Vācijā, Mitveidas augstskolā, un iegūt Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas un Mitveidas augstskolas diplomus, vienu vai divus semestrus studējot Vācijā;
 • studēt budžeta vietā;
 • saņemt stipendiju studijām Vācijā;
 • apvienot studijas ar darbu.

Programma izveidota sadarbībā ar Mitveidas augstskolu Vācijā (Hochschule Mittweida). Studentiem ir iespēja praktizēt un apgūt jaunas tehnoloģijas, kas vērstas uz dažādu materiālu lāzergriešanu, gravēšanu, marķēšanu, metināšanu, vienā vārdā to var nosaukt par makroapstrādi. Lāzertehnoloģijas tiek pielietotas praktiski visās dzīves sfērās – komunikācijas, medicīna, vides aizsardzība u.c. Studentiem tiek piedāvāta iespēja divus semestrus studēt arī Vācijā un iegūt abu augstskolu diplomus. Studiju finansējums – valsts budžeta līdzekļi vai pašfinansējums. Studijas ir iespējams apvienot ar darbu, jo nodarbības notiek piektdien vakarā un sestdien, svētdien.

Studiju programmas absolventu nodarbinātības perspektīvas

Akadēmiskā maģistra studiju programma „Lāzertehnoloģijas” paredzēta augsti kvalificētu inženierzinātņu speciālistu sagatavošanai Latgales reģiona, Latvijas un Eiropas Savienības tautsaimniecības vajadzībā. Galvenās problēmas, kuras iezīmējas nākotnē, skar galvenokārt inženierzinātņu jomu speciālistus. Darba devēji uzsver, ka īpaši kritiska ir situācija ar augstākās kvalifikācijas speciālistu pieejamību. Respondenti ir norādījuši, ka atsevišķās jomās jau šobrīd ir vērojams augsti kvalificētu darbinieku trūkums. Jomas, kuras ir sevišķi svarīgas – inženierzinātnes.

Akadēmiskajā maģistra studiju programmā „Lāzertehnoloģijas” var pieteikties personas, kuras:

 1. ir ieguvušas akadēmisko vai profesionālo bakalaura grādu  (studiju ilgums vismaz 3 gadi (120KP))  mehānikas, metālapstrādes, siltumenerģētikas, siltumtehnikas un mašīnzinību studiju virzienā;
 2. ir ieguvušas profesionālo augstāko izglītību mehānikas, metālapstrādes, siltumenerģētikas, siltumtehnikas un mašīnzinību studiju virzienā, kas dod tiesības turpināt studijas maģistrantūrā;
 3. ir ieguvušas augstāko izglītību, kas iegūta līdz 1995. gadam mehānikas, metālapstrādes, siltumenerģētikas, siltumtehnikas un mašīnzinību studiju virzienā;
 4. otrā līmeņa profesionālā (vai tai pielīdzināma) augstākā izglītība inženierzinātnē, fizikā, ķīmijā, bioloģijā, vides zinātnē, datorzinātnē, informācijas tehnoloģijā.

 (Vispārīgie uzņemšanas noteikumi www.rta.lv)

 

Studiju rezultāti:

studiju programmas absolvents

 • izprot lāzertehnoloģijas un lāzertehnoloģiju elementu būtību, to savstarpējo mijiedarbību;
 • spēj analizēt un vērtēt lāzertehnoloģijas un procesus no inženiertehniskā, ekonomiskā, vides un sociālā viedokļa;
 • spēj veikt pētījumus lāzertehnoloģiju jomā, analizēt rezultātus un sagatavot priekšlikumus tālākai lāzertehnoloģiju pilnveidošanai un attīstībai;
 • spēj strādāt ar lāzeriekārtām un lietot lāzertehnoloģijas;
 • spēj radīt intelektuālās un materiālās vērtības inženierzinātnē  lāzertehnoloģiju jomā, kā arī izstrādāt un ieviest ražošanā jaunas ierīces;
 • spēj izstrādāt un ieviest ražošanā tehnoloģiski efektīvākos un  ekonomiski izdevīgākos risinājumus;
 • spēj patstāvīgi virzīt savu kompetenču pilnveidi un specializāciju, uzņemties atbildību par darba rezultātiem un to analīzi, veikt uzņēmējdarbību, inovācijas lāzertehnoloģiju nozarē, veikt darbu, pētniecību vai tālāku mācīšanos

Absolventu iespējas

 • strādāt mašīnbūves, metālapstrādes un citos ražošanas uzņēmumos, kā arī zinātniskajās un pētniecības iestādēs;
 • turpināt izglītību doktora studiju programmās.

Reģistrējoties maģistra studijām, reflektants RTA Uzņemšanas komisijā iesniedz šādus dokumentus:

(Vēsturiskajā ēkā – Atbrīvošanas alejā 115, Rēzeknē, 121. telpā; tālr. 26462152, 26695553, 29555343)

 • diploma par augstāko izglītību un tā pielikuma kopijas, uzrādot dokumentu oriģinālus;
 • 1 fotokartīti (3×4);
 • dzīves un darba gājumu (Curriculum Vitae);
 • pases kopija (personiski uzrādot pasi) vai ID kartes kopija (personiski uzrādot ID karti);
 • ja mainīts uzvārds, uzvārda maiņu apliecinošā dokumenta kopija, uzrādot oriģinālu.

Papildus informācija:

Dr.Phys. Pāvels Narica, tel.num.: +37129273276